W październiku można zacząć inwentaryzację

W jednostkach, w których rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym część prac związanych z roczną inwentaryzacją można zacząć 1 października 2019 r. 

Z zasady inwentaryzacji dokonuje się co roku. W niektórych przypadkach możliwe jest rzadsze niż raz na rok przeprowadzenie inwentaryzacji, pod warunkiem że zapasy lub środki trwałe są na terenie strzeżonym.  

Nie narusza obowiązku przeprowadzenia spisu na ostatni dzień roku obrotowego przeprowadzenie go w odniesieniu do (art. 26 ust. 3 ustawy o rachunkowości):
a) zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów
objętych bieżącą ewidencją ilościowo-wartościową i przechowywanych
w strzeżonych składowiskach (art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości) – w dowolnym dniu w ciągu 2 lat,
b) zapasów towarów i materiałów (opakowań) w punktach obrotu detalicznego objętych ewidencją wartościową (art. 26 ust. 3 pkt 4 ustawy)
– w dowolnym dniu danego roku obrotowego,
c) zapasów drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną
– w dowolnym dniu danego roku obrotowego (art. 26 ust. 3 pkt 5 ustawy). 

Tabela. Termin i częstotliwość czynności inwentaryzacyjnych 

Termin/ częstotliwość    Przedmiot inwentaryzacji   Forma inwentaryzacji   Uwagi 
Ostatni dzień roku obrotowego  I.
1. Aktywa pieniężne 
Spis z natury  Bez środków na rachunkach bankowych. 
2. Papiery wartościowe z wyjątkiem tych w postaci zdematerializowanej 
3. Produkty w toku produkcji 
4. Materiały, towary, produkty odpisywane w koszty w momencie zakupu lub wytworzenia  Spis z natury  Ustalony w trakcie inwentaryzacji stan na dzień bilansowy jest podstawą korekty kosztów do poziomu rzeczywistego zużycia lub rzeczywistej sprzedaży. 
  Aktywa pieniężne na rachunkach bankowych i papiery wartościowe w postaci zdematarializowanej  Potwierdzenie salda   
Przynajmniej raz w roku  II.
1. Zapasy towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową w punktach sprzedaży detalicznej 
Spis z natury   
2. Zapasy drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną  Spis z natury   
Nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego i nie później niż do 15. dnia następnego roku  III.
Składniki aktywów bez wymienionych w grupie I:

1. Składniki rzeczowe 

Spis z natury  Stan ustalony podczas inwentaryzacji (drogą spisu
z natury albo potwierdzenia
salda) podlega korekcie (in
plus lub in minus) o przychody (zwiększenia) i rozchody
(zmniejszenia), które nastąpiły
między datą inwentaryzacji 

Stan ustalony podczas inwentaryzacji (drogą spisu
z natury albo potwierdzenia
salda) podlega korekcie (in
plus lub in minus) o przycho
dy (zwiększenia) i rozchody
(zmniejszenia), które nastąpiły
między datą inwentaryzacji 

2. Należności  Potwierdzenie salda 
3. Rzeczowe składniki poza jednostką  Potwierdzenie salda 
4. Zapasy obce  Spis z natury 
Raz w ciągu 2 lat  IV.
Objęte ewidencją ilościowo – wartościową i znajdujące się na terenie strzeżonym:

1. Towary
2. Materiały
3. Produkty gotowe
4. Półprodukty 

Spis z natury   
Raz w ciągu 4 lat  V.
1. Środki trwałe
2. Maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie 
Spis z natury  Składniki te muszą się znajdować na terenie strzeżonym. 
Ostatni dzień roku obrotowego  VI.
1. Pozostałe aktywa i pasywa 
Weryfikacja   

 

Polecamy w Portalu FK: 

 

dr Katarzyna Trzpioła
specjalista prawa podatkowego i bilansowego 

 

Poprzedni artykułJak system CRM może wpłynąć na działanie Twojej firmy? Wyjaśniamy!
Następny artykułLogo firmowe- czy naprawdę wpływa na znajomość marki?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj